تحلیل بازار اونس طلا ی جهانی – Gold Spot Analysis

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ - ۹:۱۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۸:۴۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۱۳ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۵ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۱۱ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۲ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۳ بعد از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۷ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۱ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۷ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۰ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۳۱ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۱۹ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۰۷ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۰۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۱۱ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۷:۵۹ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۶ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۳۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۳۶ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۵۷ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۱ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۵۹ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۴۱ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۵۷ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۵ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۴۰ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۴۸ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۵ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۱۷ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۵ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۵۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۵۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۴۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۵۸ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۱۶ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین